Privacyreglement


Doel: Het doel is het beschermen van de persoonsgegevens en de privacy van de klanten (opdrachtgevers en individuele klanten) van Toekomst & Arbeid.

Toepassing
Dit reglement is van toepassing op alle gegevens over klanten die Toekomst & Arbeid verkrijgt ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden. Toekomst & Arbeid is ermee bekend dat deze gegevens, persoonsgegevens zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle daarop betrekking hebbende besluiten en bepalingen alsmede van hetgeen in de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) is bepaald. Tevens werkt Toekomst & Arbeid volgens de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze gegevens omgaan. Als bijlage treft u een overzicht van begrippen welke worden gebruikt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Toekomst & Arbeid,
Postbus 1,
6190 AA Beek
info@toekomstenarbeid.nl

Het verkrijgen van persoonsgegevens Toekomst & Arbeid krijgt persoonsgegevens van uzelf, gegevens die u ons zelf verstrekt via email, telefoon en social media (linkedin, twitter, facebook (en hiertoe behorende apps). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens krijgen via derden in het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld van de overheid, uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Reikwijdte
Deze verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Toekomst & Arbeid. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.

Opsomming van gegevens die door Toekomst & Arbeid worden verzameld
Doelstelling Toekomst & Arbeid: klanten op een zinvolle manier te activeren, zodat men weer op een duurzame en passende wijze een bijdrage levert aan maatschappelijke participatie. Bij de persoonsgegevens die wij verwerken gaat het om persoonsgegevens (indien van toepassing) uit de volgende categorieën:

 • Aanmeldingsgegevens en -formulier opdrachtgever;
 • Toestemmingsformulier klant;
 • NAW-gegevens en contactgegevens zoals mailadressen en telefoonnummers;
 • BSN;
 • Participatieplan, werkplan of re-integratievisie;
 • Opleiding-en werkervaringsgegevens;
 • (Para) medische gegevens (Functionele mogelijkheden en belastbaarheid);
 • Inkomensgegevens;
 • Re-integratieplan/ trajectplan;
 • Relevante correspondentie;
 • Werkgevers- / bedrijfsinformatie;
 • Subsidieformulieren en aanvraag persoonlijke ondersteuning;
 • Beschikkingen Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen;
 • Beschikkingen gemeenten;
 • Voortgang- en gespreksverslagen.


Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Toekomst & Arbeid verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • Activering, re-integratie, (WMO) begeleiding van zorgbehoevenden, werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte en/of arbeidsongeschiktheid;
 • Arbeidsdeskundige onderzoeken;
 • Bieden van individuele begeleiding op maat;
 • Verzorgen van opleidingen;
 • Verzorgen van trainingen gericht op het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt;
 • Toeleiding van jongeren, jongvolwassenen naar onderwijs of arbeid;
 • Onderhouden van contact;
 • Uitwisselen arbeid gerelateerde gegevens aan derden i.h.k.v. dagbesteding, vrijwilligerswerk, werkervaringsplekken, beschut werken en betaalde arbeid;
 • Beheer van het klantenbestand;
 • Verrichten van administratieve handelingen zoals planning;
 • (Rapporteren en analyseren voor) verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
 • Benchmarking;
 • Facturering, innen/uitbetalen van gelden en incassomaatregelen;
 • Nakoming wettelijke verplichtingen;
 • Voeren van geschillen. Grondslagen.


Toekomst & Arbeid verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u of onze opdrachtgever, danwel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht (het stelsel van wetten en maatregelen dat ervoor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een Inkomen hebben).

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Toekomst & Arbeid hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar diensten;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Het voldoen aan juridische verplichtingen vanuit contracten;
 • Beheer van haar systemen;
 • Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming zal dat afzonderlijk worden gevraagd en schriftelijk worden overeengekomen.


Doelbinding
Persoonsgegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik passend is met de omschreven doeleinden van de verwerking. Toekomst & Arbeid verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is om die vastgestelde doeleinden te bereiken.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Toekomst & Arbeid persoonsgegevens uitwisselen. Toekomst & Arbeid kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze systemen en website. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens enkel verwerken voor de voornoemde doeleinden. Ook kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Toekomst & Arbeid aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Toekomst & Arbeid heeft waar nodig hiervoor een overeenkomst persoonsgegevens tussen verwerkingsverantwoordelijken afgesloten met betrokken partijen. Toekomst & Arbeid zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook (hiertoe behorende apps) in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Toekomst & Arbeid zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Uiterlijk 5 jaar na beëindiging van het traject van een klant worden alle tot de persoon van de geregistreerde te herleiden gegevens, data en/of resultaten verwijderd. Behoudens die gegevens die in verband met wettelijke en/of fiscale eisen langer bewaard dienen te worden (7 tot 10 jaar).

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Toekomst & Arbeid heeft daarom passende beveiligingsmaatregelen genomen die vallen binnen de wettelijke kaders van de AVG. De houder treft de noodzakelijke maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens, zodat de registratie is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen en verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens evenals tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal. Klachten over de privacyverklaring kunnen kenbaar gemaakt worden via onze klachtenprocedure.

Geheimhouding
Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement, en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten worden gehouden, en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens daarvan.

Website
De website van Toekomst & Arbeid is puur informatief en verwerkt geen klantgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om Toekomst & Arbeid een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Toekomst & Arbeid verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens, of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Toekomst & Arbeid, laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Toekomst & Arbeid kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 april 2019.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Toekomst & Arbeid
Postbus 1
6191TZ Beek
email: info@toekomstenarbeid.nl


Bijlage: Algemene en begripsbepalingen

Ter verduidelijking treft u hieronder termen die in deze verklaring gebruikt worden in de betekenis die de AVG daaraan toekent.

 • Persoonsgegevens
  Alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene);
 • Verwerking van persoonsgegevens
  Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot de persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke
  Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Verwerker
  Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
 • Gebruiker van persoonsgegevens
  Degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is persoonsgegevens te verwerken;
 • Betrokkene
  Degene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft;
 • Opdrachtgever
  Een natuurlijke of rechtspersoon die aan Toekomst & Arbeid een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven;
 • Toegang tot de persoonsgegevens
  De medewerkers die direct betrokken zijn bij het traject zijn geautoriseerd de persoonsgegevens te verwerken. Deze medewerkers hebben ten aanzien van alle gegevens van het traject een beroepsgeheim;
 • Derden
  Een natuurlijk persoon of rechtspersoon niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of verwerker gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken;
 • Toestemming van de betrokkene
Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Gegevens over gezondheid
  persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijk persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheid wordt gegeven.