Algemene voorwaarden


Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Toekomst & Arbeid.
Opdrachtgever: een derde op wiens verzoek een verrichting wordt uitgevoerd en die tevens in de overeenkomst als zodanig is genoemd.
Cliënt: een door opdrachtgever aangewezen persoon (of zelf opdrachtgever), die door opdrachtnemer voor een traject is geaccepteerd en die voor zulk een traject, op basis van vrijwilligheid en bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met deze algemene voorwaarden.
Overeenkomst: contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Artikel 2: Toepasselijkheid

A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van de opdrachtnemer.
B. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt. De eigen voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Artikel 3: Offertes

A. De door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen na verzenddatum, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of per mail binnen 30 dagen wordt bevestigd.
B. De offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

A. De diensten die door opdrachtnemer verricht worden omvatten de diensten, inclusief alle wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen die na totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.
B. De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig en zonder kosten alle informatie die opdrachtnemer nodig heeft voor het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening.
C. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de informatievoorziening niet tijdig of niet volledig nagekomen wordt door de opdrachtgever.

Artikel 5: Prijzen

A. De prijs en de prijscondities voor de overeengekomen werkzaamheden en verlenging van diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW.
B. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen zonder nadere berichtgeving.

Artikel 6: Geheimhouding

A. Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn over en weer verplicht tot vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen.
B. Opdrachtnemer zal een geheimhoudingsplicht dwingend opleggen aan alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 7: Overmacht

A. Onder overmacht wordt verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstaking, ziekte of andere verhindering van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen; storingen aan en/of verlies van apparatuur.
B. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
C. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan vier weken, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
D. Indien er bij opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen is voldaan of als opdrachtnemer door de overmacht slecht gedeeltelijk aan de verplichting kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd dat deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

A. Opdrachtgever is uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, werkelijk geleden schade door opdrachtgever, als gevolg van door opdrachtgever aan te tonen grove schuld of opzet van opdrachtnemer bij uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen vergoeding zoals in de offerte is vermeld.
B. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, wordt verstaan gederfde winst, geleden verlies en/of schade als gevolg van een voor de opdrachtgever en/of cliënt nadelige beslissing van het UWV (zoals bijvoorbeeld ten aanzien van re-integratie-inspanningen).
C. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de overeenkomst onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden en/of door opdrachtgever geëiste spoed.
D. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een wijze van werken die bij opdrachtgever bekend is en waartegen hij schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt.
E. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens opdrachtgever, kandidaat en/of cliënt verstrekte gegevens.

Artikel 9: Ontbinding, gebreken en klachtentermijn

A. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de overeenkomst reeds een half jaar of langer duurt of men is schriftelijk overeengekomen dat de overeenkomst langer dan een half jaar zal duren, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen.
B. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij, buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
C. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels door opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 en 8.

Artikel 10: Facturering en betaling

A. Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan opdrachtnemer de betaling te voldoen.
B. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die opdrachtnemer zal maken wegens niet nakoming van de betalingsverplichting komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van de hoofdsom.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan, daaronder begrepen geschillen over de uitleg van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en deze algemene voorwaarden, zijn onderworpen aan Nederlands recht.